Algemene Voorwaarden

Definities

Onder de termen die gebruikt worden in de algemene voorwaarden wordt het volgende verstaan:

a. Algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden zoals hier bedoeld.
b. Ritueel begeleider: de persoon Petro Vogels die zich verbindt om de overeengekomen diensten te leveren voor het tot stand komen en uitvoeren van het afscheid.
c. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die mondeling of schriftelijk opdracht geeft voor de voorbereiding en uitvoering van de afscheidsdienst. Aangenomen wordt dat de opdrachtgever bevoegd is om de opdracht namens de familie/nabestaanden aan te gaan.
d. Het opdrachtformulier: het formulier waarop de diensten worden omschreven en afgesproken met de bijbehorende tarieven.

Overeenkomst

De overeenkomst wordt mondeling gesloten, maar wordt bevestigd door het sturen van het opdrachtformulier. Als de bevestiging nog niet toegestuurd is en er wel verwacht wordt dat alvast met de voorbereiding begonnen wordt, wordt er vanuit gegaan dat de opdracht overeengekomen is. In dat geval zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de afspraken aangepast moeten worden zal dit schriftelijk vastgelegd worden. Mochten aan de aanpassingen financiële consequenties vastzitten dan zullen deze met de opdrachtgever besproken en verrekend worden.

Indien de opdrachtgever de overeenkomst gedurende de uitvoering van de opdracht verbreekt zullen de reeds gemaakte kosten, inclusief de gemaakte uren, in rekening gebracht worden.

 

Dienstverlening

De Ritueel begeleider zal zich inzetten om de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren, zoals met de opdrachtgever overeengekomen is. De Ritueel begeleider houdt de opdrachtgever op de hoogte van de voorbereidingen en geeft de opdrachtgever de mogelijkheid om correcties in teksten door te voeren.

 

Vertrouwelijkheid

De Ritueel begeleider zal zich houden aan de regels, zoals deze zijn opgesteld in de Privacyverklaring.

 

Garantie en aansprakelijkheid

De Ritueel begeleider zal zich tot het uiterste inspannen om het afscheid te begeleiden en de dienst voor te gaan conform de opdracht. Bij overmacht situaties, zoals ziekte of persoonlijke gebeurtenissen, zal er in overleg met de opdrachtgever gezocht worden naar een vervanger. Indien dit niet mogelijk of gewenst is zal de Ritueel begeleider het draaiboek en de teksten beschikbaar stellen aan de opdrachtgever of aan een door de opdrachtgever aangewezen persoon.

 

Slotbepaling

Op elke overeenkomst tussen de Ritueel begeleider en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.